اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-695401&text=%D8%A7%DB%8C%D9%86+%D9%85%D8%B1%D8%AF%DB%8C+%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84+%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C+%D8%B2%D8%AF%D9%86+%D8%A8%D9%87+%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86+%D8%B1%D8%A7+%DA%AF%D9%81%D8%AA+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+%D9%88+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری