اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-695630&text=%DA%AF%D9%88%D8%B4+%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86+%D8%A8%D9%87+%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%DA%A9%DB%8C+%D9%BE%D8%A7%D9%BE+%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9+%D8%B4%D8%AF+%2F+%D8%A7%DB%8C%D9%86+%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF+%D9%87%D8%A7+%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%B2+%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%21

اشتراک گذاری