اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-698370&text=%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87++%D8%B4%D9%84%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D8%B1%DA%AF+%D8%A8%D9%87+%D9%85%D8%B1%D8%AF%DB%8C+%D8%A8%DB%8C%D8%AE+%DA%AF%D9%88%D8%B4+2+%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9+%21+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

اشتراک گذاری