اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-698851&text=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%8C+%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88+%D9%88+%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1+%2F+%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2+%D8%B3%D9%87+%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87+9+%D8%A2%D8%B0%D8%B1+%D9%85%D8%A7%D9%87+%2B+%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84+%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA

اشتراک گذاری