اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-699482&text=%DB%B5+%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87+%D8%AF%D8%B1++%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3+%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84+%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D8%B9%D8%AF+%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3+%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86+%21+%2F+%D8%AF%D8%B1+%DB%8C%D8%B2%D8%AF+%D8%B1%D8%AE+%D8%AF%D8%A7%D8%AF+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری