اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-699560&text=+%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D8%AE%D8%B0+%D8%B1%D8%A3%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84+%D9%85%D8%AC%D8%AF%D8%AF++%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF

اشتراک گذاری