اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-699568&text=%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4+%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF+%2F+%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9+%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88+%2B+%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84

اشتراک گذاری