اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-699579&text=%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7+%2F+%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86+%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88%DB%8C+%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C+%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C

اشتراک گذاری