اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-699726&text=%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA+%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA+%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D8%B2+%D8%AA%D8%AF%D9%81%DB%8C%D9%86+%D9%85%D9%87%D8%B4%D8%A7%D8%AF+%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C+%D9%88+%D8%B1%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%87+%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

اشتراک گذاری