اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-700143&text=%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86+%D8%A8%D8%A7+4+%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85%DA%A9%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%88+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری