اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-700334&text=%DA%A9%D8%B4%D9%81+%D8%AC%D8%B3%D8%AF+%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%87+%DB%8C%DA%A9+%D8%B2%D9%86++%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری