اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-700406&text=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%AD%D9%82+%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87+%D8%B1%D8%A7+%D8%A8%D9%87+%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA+%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C+%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF

اشتراک گذاری