اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-700407&text=%D9%BE%D8%B4%D8%AA+%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87+%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%AA+%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C+2+%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%87+%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%AF%D8%B1+%DA%A9%D8%B1%D8%AC+%21+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA

اشتراک گذاری