اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-701366&text=+%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D8%AF%D8%B1+%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5+%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4+%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AC%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C+%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C

اشتراک گذاری