اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-701717&text=%D9%85%D8%B1%DA%AF+%D8%AA%D9%84%D8%AE+%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%85+11+%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%DB%8C%DA%A9+%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C+%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87+%2F+%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1+%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA+%D8%9F+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری