اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-701834&text=%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D9%87%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3+

اشتراک گذاری