اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-701851&text=%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84%DB%8C+%DA%A9%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84+%D8%B4%D8%AF+%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F+%2B+%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C

اشتراک گذاری