اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-701897&text=%D9%85%D8%B1%DA%AF+%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%A7%DA%A9+%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D8%B4+%D8%B1%D8%A7+%D8%AF%D8%A7%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%DA%A9%D8%B1%D8%AF+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3+

اشتراک گذاری