اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-701912&text=%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81+%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%A7%DA%A9+%D8%AF%D8%B1+%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87+%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86+%2F+9+%D9%86%D9%81%D8%B1+%D9%85%D8%AC%D8%B1%D9%88%D8%AD+%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF+

اشتراک گذاری