اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-702142&text=%D8%AE%D9%88%D8%B4%D8%AD%D8%A7%D9%84%DB%8C+%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%85+%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA+%2F++%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87+%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%A7+%D9%BE%D8%B1%D9%BE%D8%B1+%D8%B4%D8%AF%D8%9F%21

اشتراک گذاری