اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-702447&text=%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+%D8%AF%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B4+%D8%A7%D8%B2+%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87+%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA+%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3+%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%DB%8C+%2F+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%82%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%86%DB%8C+%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F

اشتراک گذاری