اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-702501&text=%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84+%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84+%D8%AF%DB%8C%DA%AF+%D8%B3%D9%88%D9%BE+%D8%AF%D8%A7%D8%BA+%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF+%D9%88+%D9%BE%D8%AE%D8%AA+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری