اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-702517&text=%D8%A7%DB%8C%D9%86+%D9%84%D8%A7%DA%A9+%D9%BE%D8%B4%D8%AA+%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%D8%AA+%D8%A8%D8%A7%D8%B2+%D8%B4%D8%AF%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+

اشتراک گذاری