اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-702593&text=%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1+%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87+%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8+%D8%A8%D8%B1+%D8%B1%D8%B2%D9%88%D9%85%D9%87

اشتراک گذاری