اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-702626&text=%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84+%D8%AF%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4+%D8%A8%D9%87+%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1+%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C+%D8%A8%D8%B1%D9%82+%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81+%D8%B4%D8%AF

اشتراک گذاری