اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-702681&text=%DA%A9%D8%B4%D9%81+87+%D9%82%D8%A8%D8%B6%D9%87+%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD+%D8%AF%D8%B1+%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87%2F+%D8%A8%DB%8C%D8%B4+%D8%A7%D8%B2+100+%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82%DA%86%DB%8C+%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1+%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

اشتراک گذاری