اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-702686&text=%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1+%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%B3%D8%AD%D8%B1+%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%B4%DB%8C+%D8%A8%D8%A7+%D9%BE%D8%B3%D8%B1+%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8%D9%87+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری