اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-702709&text=%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1+%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB+%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C+%D9%88+%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C%3A+%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1+%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC+%D8%A7%D8%B2+%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1+%D8%B1%D8%A7+%D8%A8%D8%B1%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%85

اشتراک گذاری