اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-702756&text=%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%AA+%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C+%D8%A8%D8%B1%D9%82+%D8%A7%D8%B2+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85+%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C+%DA%A9%D8%B1%D8%AF+%2F+%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84+%DB%8C%DA%A9+%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87+%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C+%D9%82%D8%B7%D8%B9+%D8%A8%D8%B1%D9%82+

اشتراک گذاری