اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-702890&text=%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%AA+%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC+%D9%85%D8%B1%D8%BA+%D8%A7%D8%B2+%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری