اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-702963&text=%D8%AE%D8%B7%D8%B1+%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA+%D9%86%D9%88%D8%B9+%D8%AF%D9%88+%D8%A8%D8%A7+%DA%86%D8%B1%D8%A8%DB%8C+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A8%D8%AF%D9%86+

اشتراک گذاری