اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-703103&text=%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%DB%8C%D9%86+%D8%B3%D9%86%DA%AF+%D8%A2%D8%AA%D8%B4+%D9%85%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%21+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+

اشتراک گذاری