اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-703162&text=+%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%B1+%D8%A2%D8%A8%DB%8C+%D8%AC%D8%A7%D9%86+%D9%BE%D8%B3%D8%B1%D8%A8%DA%86%D9%87+7+%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%82%D9%85%DB%8C+%D8%B1%D8%A7+%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA

اشتراک گذاری