اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-703271&text=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C+%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%82+%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%87+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D9%85%D8%A8%D9%84+%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA+%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF

اشتراک گذاری