اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-703320&text=%D9%85%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87+%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA+%D8%AF%D8%B1+%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87+%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF+%D9%85%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3+%D9%88+%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%88%D8%B3+%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF+

اشتراک گذاری