اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-703368&text=%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2+%D8%A8%DB%8C%D8%B4+%D8%A7%D8%B2+370+%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF+%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D9%87+%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8+%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری