اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-703403&text=%D8%AE%D9%88%D8%B4+%D8%AA%DB%8C%D9%BE+%D8%B4%D8%AF%D9%86+%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%B1+%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82+%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%21++%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3+

اشتراک گذاری