اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-703410&text=+%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87+5.9+%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%AA+%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7+%D8%B1%D8%A7+%D9%84%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%AF

اشتراک گذاری