اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-703421&text=+%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B2+%D9%88%D8%AB%D9%88%D9%82%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D9%85%DB%8C+%D8%A2%DB%8C%D8%AF%21+

اشتراک گذاری