اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-703444&text=%D8%B1%D8%A7%D9%87+%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C+%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86+%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2+%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87+%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8+%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C

اشتراک گذاری