اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-703455&text=3+%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%B3%DB%8C%D8%B1+%D8%BA%DB%8C%D8%A8+%D8%B4%D8%A7%D9%86+%D8%B2%D8%AF+%2F+%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7+%DA%A9%D8%AC%D8%A7+%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%9F

اشتراک گذاری