اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-703728&text=%D8%B4%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1+%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86+%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C+%D8%B1%D8%A7+%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

اشتراک گذاری