اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-703810&text=%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D8%AE%D8%A7%D8%B5+%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF+%D8%B9%D8%B2%D8%AA%DB%8C+%D8%A8%D8%A7+%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87+%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%84%DB%8C%21

اشتراک گذاری