اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-703865&text=%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B4+%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9+%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86+%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C+%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87+%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1+%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF%2F+%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%86+%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87+%D8%A8%D8%B1+%D8%B3%D8%B1+%D9%87%D9%85+%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری