اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-703969&text=%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84+%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87+341+%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%A8%D8%AE%D8%B4+%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%DB%8C%D9%86

اشتراک گذاری