اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-703981&text=%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84+%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF+%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F

اشتراک گذاری