اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-704050&text=%D8%A8%D8%B1%D8%AC+%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF+%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4+%D8%B4%D8%AF+%2B+%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA

اشتراک گذاری