اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-704071&text=%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86+%D8%B2%D9%86+%DA%A9%D8%B1%D8%AC%DB%8C+%D8%B1%D8%A7+%D8%A8%D9%84%D8%B9%DB%8C%D8%AF

اشتراک گذاری