اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-704086&text=%D9%86%D9%82%D8%B4+%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86+%D8%AF%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D8%B3%D9%82%D8%B7+%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%86+

اشتراک گذاری