اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-704205&text=%D9%BE%D8%B4%D8%AA+%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87+%D9%85%D8%B1%DA%AF+%DB%8C%DA%A9+%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D9%BE%D8%B3+%D8%A7%D8%B2+%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86+%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7

اشتراک گذاری